Välkommen

Välkommen till Professioner i fokus, en samlingssida för flera forskningsprojekt om professioners arbetsvillkor.

Här presenteras resultat från enkäter om arbetsmiljön som besvarats av tusentals läkare, lärare, skolledare, socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer inom socialtjänsten. På denna sida kan du själv utforska vad de olika grupperna svarat. Data från enkäterna presenteras i form av diagram. Du kan till exempel titta på hur arbetsvillkoren ser ut i ditt landsting eller kommun eller jämföra mäns och kvinnors arbetsvillkor.

Via denna sida kan vi dela med oss av en stor mängd resultat som annars aldrig skulle publicerats. Vår förhoppning är möjligheten att fritt göra jämförelser kan öka intresset för arbetsmiljöfrågor och förbättringsarbete. Vi vill samtidigt ge dig chansen att utforska resultat som är intressanta just för dig.

Materialet utgår från flera forskningsprojekt vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Forskningsprojektet har finansierats främst av AFA Försäkring, Även VINNOVA och Sveriges Läkarförbund. har bidragit med medel.


Intressanta diagram

Denna sida erbjuder tusentals diagram om läkare, lärare och skolledare. Här är några diagram som vi tycker är extra intressanta. Håll musen över staplarna i diagrammen för att få mer detaljerade beskrivningar.

Läkare: förändrad könssammansättning i läkarkåren

Figuren visar den förändrade könssammansättningen i läkarkåren. 1992 var andelen män i åldersgruppen 55-64 år 93 procent och kvinnornas andel var 7 procent. 2010 var fördelningen i den yngsta åldersgruppen omvänd: 39 procent av läkarna är män och 61 procent är kvinnor.

Visa detta diagram i utforskaren >>
Fler utvalda läkarexempel >>


Lärare: onödigt pappersarbete

Onödigt pappersarbete är något som besvärar många lärare. Det är något besvärligare för lärare i högstadiet medan det är lite enklare för gymnasielärare.

Visa detta diagram i utforskaren >>
Fler utvalda lärarexempel >>


Skolledare: stressiga dagar

Fler kvinnliga skolledare än manliga rapporterar att de ofta har dagar då de har en ständig känsla av att vara uppvarvade, 18 procent av kvinnorna jämfört med nio procent av männen angav att de ”nästan jämt” har en sådan känsla.

Visa detta diagram i utforskaren >>
Fler utvalda skolledarexempel >>


Socialtjänsten: arbetsbelastning som förhindrar ett bra arbete

Socialsekreterarna är den grupp där flest uppger att de mycket ofta inte hinner göra ett så bra arbete som de vill på grund av arbetsbelastningen. De som svarar att de ofta eller mycket ofta inte hinner göra ett så bra arbete som de vill på grund av arbetsbelastningen uppgår till 65 procent i socialsekreterargruppen, 62 procent bland biståndsbedömarna och 54 procent bland cheferna. I gruppen ”övriga” som alltså inte arbetar med renodlad myndighetsutövning ser situationen något bättre ut.

Visa diagram >>
Fler utvalda socialtjänstexempel >>