Arbetsvillkor i socialtjänsten

Socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer

De enkätdata som redovisas här har samlats in inom ramen för forskningsprojektet ” Villkor, dilemman och strategier – stressorer i socialtjänsten och dess samband med styrformer” som genomförs i samarbete med Akademikerförbundet SSR och Fackförbundet Vision. Forskningen finansieras av AFA-Försäkring.

Enkäten bygger på en totalundersökning av fackförbundens medlemmar som tillhör yrkesgrupperna socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer inom socialtjänstens myndighetsutövning. Akademikerförbundet SSR organiserar omkring 70 procent av socialsekreterarna och 30 procent av biståndshandläggarna samt 46 procent av cheferna inom socialtjänstens myndighetsutövning. Fackförbundet Vision organiserar cirka 20 procent av socialsekreterarna, 50 procent av biståndsbedömarna samt 23 procent av cheferna inom socialtjänstens myndighetsutövning.

Enkäten distribuerades via web-enkät under perioden juni till september 2015. Under insamlingsfasen sändes fyra påminnelser. Av de 18570 medlemmarna i fackförbunden var det 3085 personer som saknade epost-adresser eller hade studsande epost-adresser. Detta innebär att antalet personer som fått enkäten uppgår till 15486 individer. Av dessa har 7613 individer svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent (32 procent har fullständigt ifyllda enkäter och 17 procent har ett internt bortfall). I denna presentation har vi valt att enbart ha med de individer som har fullständigt ifyllda enkäter.

Bortfallsanalyserna visar att det inte finns några systematiska skillnader mellan de som svarat på enkäten och de som inte svarat avseende kommuntyper, ålderskategorier, fackförbundstillhörighet eller kön. När det gäller anställningsform finns en större andel bortfall bland dem som hade tidsbegränsade anställningar. Bortfallet är också något större i gruppen biståndshandläggare jämfört med övriga yrkestitlar.

Vissa personer som har besvarat enkäten anger inte samma yrkestitel som fackförbunden har haft uppgifter om och då utgår vi alltid från respondentens uppgift. När man tittar på variabeln ”yrkeskategori” finns förutom socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer kategorin ”annat”. De flesta inom denna kategori arbetar med någon typ av behandling såsom familjebehandlare, alkohol- och drogrådgivning eller kurator snarare än myndighetsutövning, men det finns och personer i denna grupp som arbetar som familjerättssekreterare, färdtjänsthandläggare, boendesamordnare, dödsboutredare, metodutvecklare, handledare, administratörer etc.

Sekretess och säkerhet

Materialet som används i dataanalyser och rapportskrivning av forskargruppen är avidentifierat. Resultaten redovisas enbart på gruppnivå (ingen grupp på mindre än tio personer redovisas) eller i form av övergripande teman. Varken enskilda personers svar eller lokala verksamhetsområden kan identifieras. I enkäten går det att titta på hur arbetsvillkoren upplevs i olika kommuner. Vi har valt att här enbart visa resultaten för de kommuner som har minst 30 svarande.

Undersökning bygger på avtal om personuppgiftsbehandling mellan fackförbunden, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Enkätfabriken AB. Datainsamlingen genomförs av företaget Enkätfabriken och enbart Enkätfabriken hanterar registerdata med namn och e-postadresser, påminnelser och insamling av data. Därefter tar forskarna del av enkätdatan som avidentifierats.

Insamlingen av forskningsmaterialet följer de angivna direktiven i Personuppgiftslagen (1998:204). Då projektet är ett forskningsprojekt ”av allmänt intresse”, i enlighet med PUL §10, skapas en unik nyckel för att kunna identifiera individerna i urvalet. Nyckeln skapas för att kunna hantera påminnelser och bakgrundsinformation i projektet samt för att kunna säkerställa en representativitet i svaren. Nyckeln förvaras hos det externa företaget Enkätfabriken och parning med nyckeln kan enbart göras av företaget. All utlämning av uppgifter från företaget kräver även att mottagaren följer reglerna i personuppgiftslagen. Koppling mellan namngiven eller på annat sätt identifierbar person och registrerade data sparas endast under den tidrymd som åtgår för kontroll av datainsamlingsarbetets kvalitet och kompletteringar. Kontroll/kompletteringar skall ske snarast efter det att datainsamlingen avslutats och skall vara genomförd senast åtta veckor efter det att datainsamlingsarbetet avslutats.

Urvalsregister med deltagare i undersökning och kontaktuppgifter till desamma får enbart lagras på en plats i det externa företagets server och aldrig spridas eller förvaras på annan enhet.

Projektet har godkänts i Etikprövningsnämnden.