Manual

1. Välj en fråga

Till vänster på diagramsidan finns en lista med frågor uppdelade i kategorier. Kategoriernas namn är skrivna i fetstil och har en liten pil framför sig. För att öppna en kategori så klickar du på dess namn eller pil. Då visas alla frågor som tillhör kategorin. Klicka på en fråga för att välja den. Den fråga du valt kommer att visas i diagrammets rubrik.

Vissa frågor har en liten '92-symbol till höger om sig i listan. För dessa frågor finns det data från 1992-undersökningen. Hur denna data kan visas förklaras mer detaljerat under punkt 5.

Välj en fråga ur listan

2. Välj ett perspektiv

Längst ner på sidan kan du välja vilket perspektiv du vill använda. Klicka på ett av alternativen i listan under rubriken 'Välj perspektiv'.

De som har svarat på enkäten delas upp i olika grupper, beroende på vilket perspektiv som används. Det går även att se hur många respondenter som ingår i varje grupp.

Precis som för frågorna har vissa perspektiv en liten '92-symbol till höger om sig i listan. För dessa frågor finns det data från 1992-undersökningen. Hur denna data kan visas förklaras under punkt 5.

Välj ett av perspektiven

3. Välj grupper

Till höger om perspektivlistan finns ett antal rutor som kan kryssas i eller kryssas ur. De grupper som är ikryssade kommer att visas i diagrammet. På så sätt blir det möjligt att jämföra endast de mest intressanta grupperna med varandra.

När ett nytt perspektiv har valts är de översta grupperna alltid valda. Maximalt fyra grupper blir ikryssade automatiskt, även om det finns fler. Genom att kryssa i fler rutor eller andra rutor går det att jämföra fler eller andra grupper.

Den nedersta kryssrutan är alltid 'Alla som svarat' och innehåller alla som svarat på enkäten.

Klicka ur och klicka i olika grupper

4. Tyd diagrammet

När en fråga och ett perspektiv har valts så visas ett diagram automatiskt. Diagrammet visar hur de valda grupperna har svarat på frågan. Under diagrammet står de valda gruppernas namn och antal personer som svarat på frågan.

Varje stapel motsvarar ett svarsalternativ och visar hur stor andel (procent) av gruppen som svarade i enlighet med det alternativet. Staplarnas färgkodning finns förklarad till höger om diagrammet.

Genom att hålla muspekaren över en stapel visas vilket svarsalternativ den motsvarar och exakt hur många procent som valt det alternativet. I exempeldiagrammet till höger kan vi se att 28 % av läkarna som svarat på enkäten och arbetar på regionssjukhus arbetar mer än 40 timmar i veckan.

En jämförelse mellan Regionsjukhus och Vård-/Hälsocentraler

5. Jämför med 1992

Vissa frågor och perspektiv kan jämföras med 1992-undersökningen. Om den valda frågan och det valda perspektivet är märkta med en '92-symbol är det möjligt att göra en sådan jämförelse. Knapparna 'Visa bara 2010' och 'Jämför med 1992' till höger om diagrammet blir då klickbara.

Genom att klicka på 'Jämför med 1992'-knappen visas ett diagram med jämförelser mellan 2010-undersökningen och 1992-undersökningen. De främre staplarna visar resultaten från 2010-undersökningen. De bakre, ljusare staplarna visar vad läkarna svarade i 1992-undersökningen.

Det är möjligt att se hur saker har förändrats genom att jämföra en 2010-stapel med dess motsvarande 1992-stapel. I exempeldiagrammet till höger framgår att andelen läkare som arbetar mer än 40 timmar har minskat. Det framgår av att de ljusa 1992-staplarna är högre för "Mer än 40 timmar"-alternativet jämfört med de mörka 2010-staplarna.

Antalet läkare som arbetar övertid har minskat sedan 1992