Våra två studier om läkare

De studier vars data redovisas här är två helt separata studier. Det är således inte samma personer som besvarat enkäterna vid de två tillfällena, 2010 och 1992. Båda studierna har dock använt sig av ett obundet slumpmässigt urval ur Sveriges Läkarförbunds medlemsregister för att bestämma vilka som skulle svara på enkäten.

Läkares arbetsvillkor 2010

2010 års data kommer från en enkätstudie som skickades ut till 3000 läkare i hela Sverige under maj 2010. Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval från Sveriges Läkarförbunds medlemsregister. Det kom in 1534 svar. Ett förklarat bortfall på 109 individer (pensionär, ej verksam i Sverige osv.) gav en nettosvarsfrekvens på 53 procent (57 procent för kvinnor och 50 procent för män). Under 2011 gjordes ett nytt utskick, nu med enbart frågorna som ställdes 1992, till de som inte besvarat enkäten. Då svarade ytterligare 403 personer, vilket gav en svarsfrekvens på 67 procent (69 procent för kvinnor och 62 procent för män).

Vad gäller åldersfördelningen skiljer sig inte bortfallet från de som svarat. Detsamma gäller den geografiska fördelningen i region/landstingsområde. Specialiteterna Allmänläkare och Internmedicin har ett något större bortfall än andra specialiteter. (Errata: 5 individer som besvarat enkäten kom ej med i denna databas, men ingår i artiklarnas analyser.)

Flera av frågorna i 2010 års enkät är formulerade exakt som i 1992 års enkät, vilket innebär att jämförelser mellan 1992 och 2010 kan göras. Studien finansieras av AFA Försäkring, VINNOVA och Sveriges Läkarförbund.

SACO-studien 1992

1992 års data kommer från den så kallade SACO-studien som gjordes vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet under ledning av professor Gunnela Westlander. I studien ingick de 24 förbunden i SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation). Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval med vissa tilläggsurval. I det slumpmässiga urvalet besvarades enkäten av 387 läkare: 249 män och 111 kvinnor (27 personer angav ej kön). Svarsprocenten bland läkare var 71 procent för män och 70 procent för kvinnor.

Referenser:

  • Cocke-Spalloni B. & Strömberg A. (1992)
    "Akademikers arbetsvillkor. Jämförelser mellan SACO-förbunden Undersökningsrapport 1992:31."
    Solna: Arbetsmiljöinstitutet.

  • Westlander, G. (red.) (1995)
    På väg mot det goda arbetet. Om akademikers arbetsvillkor.
    Solna: Arbetslivsinstitutet.