Urval, sekretess och säkerhet

Materialet som används i dataanalyser och rapportskrivning av forskargruppen är avidentifierat. Resultaten redovisas enbart på gruppnivå (ingen grupp på mindre än tio personer redovisas) eller i form av övergripande teman, och varken enskilda personers svar eller verksamheter kan identifieras.

Det råa enkätmaterial vi samlat in får enbart användas för forskningssyfte och det förvaras inlåst på Stockholms universitet. De svar som lämnats är skyddade av personuppgiftslagen och sekretesslagen. Samtliga som arbetar med undersökningarna har skrivit under en försäkran om att hantera personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen till Sveriges Läkarförbund som tillhandahållit registeruppgifter.

Enkätstudien - arbetsprocess och anonymitet

Arbetsprocessen innebär att ingen person/plats hanterar alla delarna i kedjan namn-kodnummer-enkätsvar.

Ett slumpmässigt urval har gjorts från Sveriges läkarförbunds medlemsregister och dessa har skickats direkt till det kvalitets-säkrade tryckeriet. Dataansvariga kopplade till projektet har tagit fram slumpvis genererade sjusiffriga kodnummer för identifikation och säkerhet. Dessa två filer kopplas ihop på tryckeriet som gör ett utskick där namn kan kopplas till kodnummer.

Enkätsvaren skickas av respondenterna till Stockolms universitet, varifrån pappersenkäterna skickas vidare för inskanning på en firma som  arbetar enbart med detta. Inskanningsfirman och ansvariga för databasen med de digitala enkäterna skickar efter en tid en lista med de kodnummer som inte besvarat enkäten till tryckeriet, som  kan koppla dessa nummer till namn/adresser och skickar ut påminnelser i ett par omgångar.

Efter utskick och påminnelser skapas en fil med namnen på de som inte besvarat enkäten. I samband med detta förstörs kodnummer- listan och tryckeriets filer. Utifrån  namnlistan där enbart de som inte besvarat enkäten ingår, gör forskarna en bortfallsanalys avseende kön, ålder och specialitet.

Projektet har godkänts i Etikprövningsnämnden. Sveriges läkarförbund har utsett ett personuppgiftsombud: gunnar.idesten@slf.se

Avtal om personuppgifter

Sveriges läkarförbund, som är personuppgiftsansvarig, ger härmed Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet (Institutionen) uppdraget att som personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter under nedan angivna förutsättningar.

Uppdraget avser hanteringen av personuppgifter, som överlämnas från Sveriges läkarförbund till Institutionen, i samband med genomförandet av den av AFA finansierade enkätstudien ”Läkares arbetsvillkor”.

  1. All hantering av personuppgifter inom ramen för Institutionens uppdrag ska ske i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser.
  2. Personuppgifterna får endast användas av Institutionen i syfte att genomföra enkätstudien.
  3. Institutionen ska när personuppgifterna hanteras vidta skäliga och organisatoriska åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.
  4. Institutionen förbinder sig att inte lämna ut information om behandling av de personuppgifter som omfattas av detta avtal till tredje man.
  5. I samband med enkätstudien ska information om behandlingen lämnas i enlighet med Personuppgiftslagen.
  6. Efter genomfört uppdrag får Institutionen inte spara eller lagra personuppgifterna i någon form.