Våra två studier om skolledare

De studier vars data redovisas här är två helt separata studier. Det är således inte samma personer som besvarat enkäterna vid de två tillfällena, 2012 och 1992. Båda studierna har dock använt sig av ett obundet slumpmässigt urval. Urvalet för 2012 års skolledarenkät utgår från Registet för pedagogisk personal som hanteras av Statistiska centralbyrån (SCB) som också genomfört enkätstudiens utskick och insamling av data. 1992 års studie utgick från SACO-förbunden och här ingår skolledare som var medlemmar i fackförbundet Skolledarna.

Skolledarnas arbetsvillkor 2012

2012 års data kommer från en enkätstudie som skickades ut till 600 skolledare i hela Sverige under senhösten 2012. Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval från Registret över pedagogisk personal som hanteras av Statistiska centralbyrån (SCB). Det kom in 295 svar. Efter förklarat bortfall räknat bort var svarsandelen 59 procent.

Flera av frågorna i 2012 års enkät är formulerade exakt som i 1992 års enkät, vilket innebär att jämförelser mellan 1992 och 2010 års skolledare kan göras.

Skolledarnas arbetsvillkor 1992

1992 års data kommer från den så kallade SACO-studien som gjordes vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet under ledning av professor Gunnela Westlander. I studien ingick de 24 förbunden i SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation). Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval med vissa tilläggsurval. I det slumpmässiga urvalet besvarades enkäten av 74 skolledare, vilket gav en svarsandel på 86 procent.

Referenser:

  • Cocke-Spalloni B. & Strömberg A. (1992)
    Akademikers arbetsvillkor. Jämförelser mellan SACO-förbunden Undersökningsrapport 1992:31.
    Solna: Arbetsmiljöinstitutet.

  • Westlander, G. (red.) (1995)
    På väg mot det goda arbetet. Om akademikers arbetsvillkor.
    Solna: Arbetslivsinstitutet.