Våra två studier om lärare

De studier vars data redovisas här är två helt separata studier. Det är således inte samma personer som besvarat enkäterna vid de två tillfällena, 2012 och 1992. Båda studierna har dock använt sig av ett obundet slumpmässigt urval. Urvalet för 2012 års lärarenät utgår från Registret för pedagogisk personal på Statistiska centralbyrån (SCB) där alla lärarkategorier ingår. SCB genomförde också enkätstudiens utskick, insamling etcetera. 1992 års sttudie utgick från SACO-förbunden och således ingår här enbart lärare som var medlemmar i Lärarnas riksförbund.

Lärares arbetsvillkor 2012

2012 års data kommer från en enkätstudie som skickades ut till 2400 lärare i hela Sverige under senhösten 2012. Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval från Registret över pedagogisk personal. Det kom in 1386 svar. Efter förklarat bortfall gavs en nettosvarsfrekvens på 63 procent. Kvinnor hade en högre svarsandel än män, 63 respektive 54 procent, och de äldre och har många år i yrket har svarat i högre grad än yngre lärare (mellan 51 och 68 procent). Svaren har således en viss övervikt av kvinnliga och äldre lärare.

Flera av frågorna i 2012 års enkät är formulerade exakt lika som i 1992 års enkät vilket innebär att jämförelser mellan 1992 och 2010 kan göras, men med förbehållet att urvalsgrupperna är olika: i 2012 års lärargrupp ingår alla lärargrupper medan i 1992 års lärargrupp ingår högstadielärare och gymnasielärare. Studien har finansierats av AFA Försäkring.

Lärarnas arbetsvillkor 1992

1992 års data kommer från den så kallade SACO-studien som gjordes vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet under ledning av professor Gunnela Westlander. I studien ingick de 24 förbunden i SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation). Urvalet var ett obundet slumpmässigt urval med vissa tilläggsurval. I det slumpmässiga urvalet besvarades enkäten av 530 lärare. Svarsprocenten bland lärare var 64 procent. 

Referenser:

 • Cocke-Spalloni B. & Strömberg A. (1992)
  Akademikers arbetsvillkor. Jämförelser mellan SACO-förbunden, Undersökningsrapport 1992:31,
  Solna: Arbetsmiljöinstitutet.

 • Westlander, G. (red.) (1995)
  På väg mot det goda arbetet. Om akademikers arbetsvillkor,
  Solna: Arbetslivsinstitutet.

 • Paulson, I. (1993)
  Lärarnas arbetsvillkor. Synen på organisation, fysisk miljö och psykosociala arbetsvillkor, Undersökningsrapport 1993:36,
  Solna: Arbetslivsinstitutet.